AKREP

24 Eki - 22 Kas

Notice: Undefined offset: 0 in /home/adanabasin/public_html/wp-content/themes/dchaber/single-astroloji.php on line 52Akrep Tak?m Y?ld?z? (Astronomi)

Akrep tak?my?ld?z?n?n en stnde, dekan? da kapsayacak ?ekilde, Zodyak'?n d???nda Ophiuchus-Y?lanc?, onun zerinde Hercules ve Cerberus-Cehennemin Ba?l? Kpe?i yer al?r. Bunlar?n hepsinin alt?nda Akrep tak?my?ld?z? bulunur. Hercules y?ld?z kmesindeki en parlak y?ld?z, Ras el Gethi'dir.

Mitoloji

Tanr? Poseidon'un o?lu Orion, dev bir avc?d?r. Sonunda kendisine gnln kapt?ran Eos taraf?ndan Delos'a gtrlr. Burada Artemis'e ya da O'nun avc? k?zlar?ndan birine a??k olan Orion'un stne, Artemis taraf?ndan bir akrep sal?n?r. Akrep, Orion'u topu?undan sokarak ldrr. Artemis, akrebi bir bur, Orion'u da gkte bir y?ld?z haline getirir. Orion y?ld?z?n?n Akrep burcundan her zaman uzakla?mas? bundand?r.

Sembol

Akrep burcunun sembol, karanl?k, gizemli ve glgelerini gstermeyen bir varl?k olan akrebin bacaklar?n? ve kuyru?unu gsterir. Mayalar'?n "lm Tanr?s?"n?n burcu olarak kabul ettikleri Akrep burcu, eski a?lardan beri ?eytan?n uzant?s? olarak d?nlr. Akrep burcu, kimi zaman bir akreple, kimi zaman bir kartal ile, kimi zaman da bir y?lan ile temsil edilmi?tir. Byk ihtimalle bu burcun orijini F?rat vadisinde ya?ad??? varsay?lan, yar? akrep yar? insan olan bir canavardan gelmektedir. ?nsan yar?s?, st blgelere yani Dnya'ya, hayvan yar?s? ise alt blgelere yani Hades'e aitti. ?lerleyen zamanlarda Kartal, bu st blge ile zde?le?tirilmi? ve insandaki gc sembolize eder bir hale gelmi?tir. Akrep, Kartal taraf? ile alt blgelerin d??a vurumlar?n?n stesinden gelerek, insan taraf?n daha glenmesine yard?mc? olabilir.

Ya?am

Akrep, fiziksel dnyay? sembolize eden Bo?a'n?n z?t burcudur. lme haz?rl?k yapmak zere fiziksel dnyadan hep birlikte el ayak ekmeyi ele al?r. Bo?a nas?l bir yere kadar fiziksel vcuda sahip olmay? ve kendini onunla tan?mlamay? sembolize ediyorsa, Akrep de, insan?n lmn getirdi?i nne geilmez kayb?n?, erimesini kabul etme yetene?ini sembolize eder. ?ayet fiziksel bedene verilen de?er abart?lmakta ve ok ileri gtrlmekte ise, ki?inin bunu kabul etmesi ve vcudundan uzakla?mas? da zorla?acakt?r. E?er fiziksel gerekli?in ieri?i tam olarak anla??l?rsa, bu gei?lerin de zorlu?u azalacak hatta yok olabilecektir. ?lk su burcu olan Yenge, aile hayat? iinde ki?ili?in olu?umu iin gsterilen duygusal abay? ve cevaplar? temsil ederken, bunun bir oktav ykse?i olan Akrep'de ise, ki?i art?k bir ruhun yarat?l??? ile ilgilenme, duygusal cevaplar verme a?amas?ndad?r. Akrep ruhsal zgrle?meyle ba?lant?l? olarak pek ok metodu bnyesinde ta??r. Ayn? zamanda, zgrle?mede, maddeden uzakla?mada verilen abaya kar?? birer tuzak olabilecek, e? de?erde tehlikeyi de bnyesinde bar?nd?r?r. Karmik borlar? demek iin burada gereken nlemler al?nmad??? takdirde, hayat?n sonu olduka zor olabilir. Dolay?s?yla, birey enerjisi ne kadar az olsa da, ne kadar yapmak istemese de gerekenleri yapmak ve borlar?n? demek zorundad?r. Hayat?n?n ba??nda nas?l bedenini ve zn kozmoztan ald?ysa ?imdi de geri vermeye haz?rl?kl? olmal?d?r. Bo?a, insan?n kendine ait varl?klar?n?, sahip olduklar?n?, duygu ve enerjilerini gsterirken, Akrep'de, bireyin ba?kalar?na, onlar?n enerji ve varl?klar?na ba??ml? oldu?unda hayat?n karanl???n? gsterir. Akrep zellikleri, bu ba??ml?l?k zelli?ini ve kabul edilmi? ya da edilmemi? engellenmi?lik duygusunu ifade eder. Terazi'de birlikte, ortakla?a bir ya?am a?amas?na gelen birey, art?k ortak kurallar do?rultusunda hareket etme e?ilimindedir. Bu devrede egonun yokolmas?, Ben'in lmesi sz konusudur. Buras? bir yokolu? ve yeniden do?u? devresidir. Transformasyonlara a?k olan birey gemi?ten getirdi?i tecrbeleri, deneyimleri yeniden entegre etmek ve yeniden olu?turmak zorundad?r. Ortak ya?aman?n getirdi?i gereklilikle, Bo?a'da tek ba??na sahip oldu?u her ?eyi payla?mak zorunda olmakla birlikte orta??n?n, duygusal, bedensel ve maddi varl???n? da payla?maya hak kazanm??t?r.