YAY

23 Kas - 21 Ara

Notice: Undefined offset: 0 in /home/adanabasin/public_html/wp-content/themes/dchaber/single-astroloji.php on line 52Yay Tak?m Y?ld?z? (Astronomi)

Yay tak?my?ld?z?n?n birinci dekanat?nda Kyra-Harp yer al?r. Lyra, Yay burcunun ne?eli, ?en, memnun ve mutlu yan?n? sembolize eder. Kuzey yar?mkrenin en parlak y?ld?z?, Zafer anlam?ndaki Vega da Lyra'n?n iinde bulunur. Yay'?n orta dekanat?nda Araplar taraf?ndan Al Mugamra denilen Ara yer al?r. Son dekanatta ise Al Waid, Thuban, Al Dib gibi ba?l?ca y?ld?zlar? kapsayan Draco yani Canavar y?ld?z kmesi bulunur.

Mitoloji

Yay burcunun simgesi olan centaurlar, yar? insan yar? at bedenli yarat?klard?r. Cepheden bak?ld??? zaman, ba?lar?, g?sleri, kollar? kimi zaman n bacaklar? da insan organlar?d?r, sadece kar?nlar?ndan arkas? at biimindedir. Efsaneye gre, centaurlar, Hera'ya a??k olup, ancak Zeus'un aldatmacas? ile Hera'n?n yaln?zca grntsyle birle?en Iksion'dan do?mu?tur. Bunlar?n aras?nda, sadece Cheiron ve Phalos'un do?umundan Iksion sorumlu de?ildir.

Sembol

Yay sembol, st yar?s? insan, alt yar?s? at, centaur veya okudur. Her an ekilmeye haz?r, gergin bir yay ve ok elinde tutar. Bu dual do?as? ile Yay burcu bir at?n h?z?n?n ve gcnn yan? s?ra, insan?n da beyin ve bilgelik potansiyelin yans?t?r. Uzaklara ula?mak, zgr eylemler, huzursuzluk ve idealistik amalar tipik Yay zellikleridir.

Ya?am

?lk Ate? elementi olan Ko, benli?in gven kazanmas?, ikincisi Aslan benli?in d??a vurumu ve Yay ise benli?in mkemmelle?tirilmesidir. Yay, bireyin a?k?n dzeyde ruhunu kazanmak iin, bir inisiyasyon i?lemi olarak da kabul edilebilen, yeniden do?u?unu sembolize eder. Akrep'deki ego, lm noktas?ndan sonra birey bir inisiyasyondan geer, ruhunu tekrardan kazan?r. ?lkel toplumlarda, inisiyasyon ocukluktan erginli?e gei? veya ocuklu?un bireysel ya?ant?s?ndan, kabilenin kollektif ya?ant?s?na gei? olarak kabul edilir. Temel karakteristi?i, bireyi fiziksel, bedensel gere?inin tesine ta??yarak, ya?am an?nda lm deneyimlemesini sa?lamak olan inisiyasyonun farkl? ?ekilleri olabilir. Gnmzde psikoloji ve psikoterapi yoluyla, do?um ve lmn kazand?rd?klar?, kontrol alt?ndaki ?artlarla bireye ya?at?labilir. Kollektif hayata yeniden do?an birey art?k, Yay burcunun sembolize etti?i dini ve toplumsal kurallara, yasaya, hukuk kavramlar?na uymak durumundad?r.